Metodika

Starptautiskās, reģionālās un nacionālās sesijas ir EJP neformālās izglītības aktivitāšu pamatā, un tās veido pasākumi, kas katru gadu pulcē vairāk nekā 30 000 jauniešu. Viesmīlīga vide un uz pieredzi balstīta metodika dalībniekiem piedāvā radošu atmosfēru, lai attīstītu un paustu savu viedokli, veidotu starpkultūru izpratni un attīstītu demokrātiska pilsoņa prasmes.

EJP sesijas ilgst no divām stundām līdz 10 dienām. Debates aptver plašu tēmu loku—bieži tās saistītas ar starptautisko politiku vai cilvēktiesībām, bet arī tādās jomās kā klimata pārmaiņas, veselība un enerģētika. Vienaudžu moderatoru vadībā jaunieši piedalās virknē aktivitāšu.


Komitejas saliedēšana

Spēlēm un aktivitātēm tiek izmantota uz pieredzi balstīta metodika ar mērķi uzlabot ideju veicināšanu un darba gaitu. Tiek izveidotas starptautiskas darba grupas un izveidoti pamatnoteikumi sadarbībai.

Komitejas darbs

Dalībnieki tiekas starptautiskās darba grupās un apspriež aktuālas Eiropas tēmas, iesakot risinājumus rakstisku rezolūciju veidā.

Ģenerālā asambleja

Visas komitejas satiekas vienotā forumā, lai apspriestu ierosinātās rezolūcijas Ģenerālās asamblejas laikā, ievērojot Eiropas parlamenta procedūras.

Kulturālā programma

Sesijas gaitā tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar citu dalībnieku kultūrām un tradīcijām.